STATUT

Statutom Udruženja stranih ulagača utvrđuje se naziv, sjedište i područje djelovanja Udruženja, ciljevi, djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi, ostvarivanje javnosti rada udruge, članstvo i članarina, prava, obveze i stegovna odgovornost članova, unutarnje ustrojstvo udruge, tijela udruge – njihov sastav, ovlasti, način odlučivanja, uvjeti i način izbora i opoziva, trajanje mandata i odgovornosti članova, imovina i raspolaganje s mogućom dobiti, način stjecanja imovine, te prestanak i postupak s imovinom u slučaju prestanka.

Statut možete preuzeti ovdje.